สินไหมกรุณา หมายถึงอะไร ? ( Ex-gratia Payment )

สินไหมกรุณาคืออะไร?

สินไหม หรือ สินไหมทดแทน คือ สิ่งที่ บริษัทประกันภัย จะต้องจ่ายให้กับผู้เอาประกัน ในกรณีที่เกิดเหตุตามเงื่อนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งอาจจะมาในรูปแบบของเงิน หรือการซ่อมแซมให้กลับมาเหมือนกับก่อนเกิดเหตุมากที่สุด
โดยค่าสินไหมทดแทนนั้น บริษัทประกันภัย จะจ่ายให้กับ ผู้เอาประกันภัยตามเงื่อนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์ หากมีค่าสินไหม อีกอย่างที่บริษัทประกัน จะจ่าย หรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณา เรียกว่า สินไหมกรุณา ดังเช่น ในกรณี เหตุการณ์วางเพลิงที่เซ็นทรัลเวิร์ด

ซึ่งศาลมีการตัดสินว่าเป็นการก่อการร้าย ซึ่งโดยปกติแล้ว ประกันภัยจะไม่รับผิดชอบ หากเกิดความเสียหายที่เป็นวงกว้าง และมีมูลค่ามาก อีกทั้งยังต้องได้รับค่าชดเชยโดยเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเสียหาย ดังนั้น บริษัทประกันภัยจึงมีการจ่ายค่าสินไหม โดยเรียกว่า สินไหมกรุณาโดยจะมีหลักเกณฑ์ในการจ่าย ดังนี้

ผู้เอาประกันภัยมีความสุจริตใจ

ความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัยนั้นต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อไม่ให้เกิดต่อเนื่องอีก
กรณีเป็นประกันภัยต่อต้องได้รับความเห็นชอบจาก reinsurer แล้ว
สินไหมกรุณาเป็นการให้เปล่า การพิจารณาจ่ายสินไหมพิจารณาจากความเสียหายจริงแต่อาจจะไม่จ่ายเต็มจำนวน และไม่ใช่เหตุที่ไปฟ้องร้องได้
สรุปแล้ว สินไหมกรุณา คือ การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเปล่า โดยที่บริษัทประกันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจ่าย อาจจะเกิดจากกรณีที่ผู้เอประกันภัยทำผิดเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย หรือเหตุการณ์ที่เกิดนั้นประกันภัยไม่รับคุ้มครอง แต่บริษัทประกันภัยพิจารณาเพื่อช่วยเหลือความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น เพื่อบรรเทาความเสียหายจากเหตุการณ์นั้น

ประกันภัยรถยนต์ไทย.com