ประกันสังคม ประกันตนเอง เช็คประกันสังคมคืออะไรรู้หรือยัง

ประกันสังคม

ประกันสังคม ถือเป็นกองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ทำงานไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างบริษัทหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีความประสงค์จะส่งเรื่องประกันให้ตนเองโดยหลักประกันที่ว่านี้คือจะได้รับประโยชน์ทดแทนเมื่อต้องประสบอันตรายเจ็บป่วยทุพพลภาพ (พิการ) หรือเสียชีวิต (ไม่ได้มาจากการทำงาน) รวมไปถึงกรณีคลอดบุตรสงเคราะห์บุตรชราภาพและว่างงานซึ่งจะเห็นได้ว่าล้วนแล้วแต่เป็นเหตุการณ์ที่จะทำให้ไม่สามารถทำงานหารายได้เลี้ยงตัวเองได้ดังนั้นจึงไม่ผิดที่จะกล่าวว่าประกันสังคมมีความสำคัญค่อนข้างมากการจะทำประกันสังคมคือจะต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันไปเรื่อยๆตลอดระยะเวลาที่ทำงานโดยผู้ที่เป็นลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีและไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่เข้าทำงานจะถือเป็นผู้ประกันตนโดยนายจ้างจะต้องทำการขึ้นทะเบียนให้กับลูกจ้างด้วยทุกครั้งที่มีการรับลูกจ้างเข้ามาใหม่

ผู้ประกันตนคือผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมโดยผู้ประกันตนมีด้วยกันทั้งหมด 3 ประเภทคือพนักงานเอกชนทั่วไปผู้ที่เคยเป็นพนักงานแต่ลาออกจากงานและอาชีพอิสระหรือเป็นแรงงานนอกระบบลักษณะการแบ่งอีกแบบหนึ่งคือเป็นผู้ประกันตนภาคบังคับและภาคสมัครใจโดยจะมีความแตกต่างในเรื่องของความคุ้มครองที่จะได้รับและจำนวนเงินที่ส่งเข้าสมทบกองทุนประกันสังคมโดยภาคสมัครใจจะส่งเงินน้อยกว่าและได้รับความคุ้มครองที่น้อยกว่าเช่นกัน

สำหรับการเช็คประกันสังคมสามารถเช็คข้อมูลทั่วไปหรือจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกันตนสถานประกอบการสถานพยาบาลหรือการคำนวณเงินบำนาญชราภาพก็ได้โดยรายละเอียดในการเช็คต่างๆจะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ประกันเองยกตัวอย่างเช่นการเช็คข้อมูลในส่วนของผู้ ประกันสังคม สามารถเช็คข้อมูลการส่งเงินสมทบว่าได้ส่งมาเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่แล้วหรือจะเป็นข้อมูลการเลือกสถานพยาบาลว่าเป็นสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านหรือที่พักหรือไม่เพราะในบางครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนงานแล้วไม่ได้เปลี่ยนสถาพยาบาลก็จะส่งผลต่อการไปใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลได้

ในส่วนของประกันสังคมมีรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างมากมายเพราะประกันสังคมถือเป็นเพียงประกันพื้นฐานที่รัฐบาลให้การสนับสนุนและส่งเสริมเมื่อพิจารณาจากจำนวนเงินที่ส่งประกันตนในแต่ละเดือนถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุที่ทำกับบริษัทประกันทั่วไปดังนั้นผู้ประกันตนจึงต้องทำความเข้าใจและตรวจสอบสิทธิในการรับความคุ้มครองให้ดีทุกครั้งในการใช้สิทธิ์ยกตัวอย่างเช่นกรณีว่างงานที่ผู้ประกันตนจะได้รับเงินชดเชยเป็นรายเดือนจากประกันสังคมซึ่งในกรณีลาออกกับถูกเชิญออกนั้นจะได้รับไม่เท่ากันหรือโรคอะไรบ้างที่กองทุนประกันสังคมไม่คุ้มครองเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้นซึ่งผู้ประกันตนสามารถหาข้อมูลดังกล่าวได้จากเวปไซต์ประกันสังคม

เบอร์ประกันสังคม 

โทรสอบถามได้ที่สายด่วน 1506

TAG : ประกันสังคม แบบฟอร์ม ตรวจสอบประกันสังคม เบอร์ประกันสังคม ประกันสังคม ว่างงาน ประกันสังคม สมัครประกันสังคม ประกันสังคม มาตรา 40 ประกันสังคม มาตรา 39